اخبار درمانگاه

خدمات بیهوشی درمانگاه شرکت شسبد

️به گزارش روابط عمومی شرکت شسبد، حبیب نژاد مدیر درمان شرکت شسبد در خصوص خدمات ارائه شده در بخش بیهوشی شرکت شسبد عنوان کرد: متخصصین بیهوشی در این درمانگاه مشاوره…