مدیرعامل جدید شرکت سلامت، بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین( شسبد) منصوب شد