اهدای جوایز به برندگان مسابقات ورزشی

مسابقه آموزشی ویژه بازنشستگان

تکریم مقام پرستاران

مجمع سالیانه شرکت شسبد برگزار شد