به اهتمام شرکت شسبد طرح واکسیناسیون دز یادآوری واکسن کرونا کارکنان صندوق بازنشستگی، شرکت های تابعه و خانواده محترم ایشان با حضور کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، از تاریخ 8 لغایت 10 مرداد ماه 1401 در ساختمان های صندوق بازنشستگی و درمانگاه فولاد  انجام گردید.