بدینوسیله به اطلاع بازنشستگان و همکاران محترم می رساند: جهت پیگیری هزینه های درمانی به آدرس سامانه يکپارچه نظارت و اجراي درمان (سیناد) Darman.shasbod.ir مراجعه نمایید. شركت سلامت، بهداشت و درمان صنعت و معدن نوين