اهدای جوایز به برندگان مسابقات ورزشی

مسابقه آموزشی ویژه بازنشستگان

تکریم مقام پرستاران

 

 

 

 مـشـتـریـان مـا

customer 4   customer 5   customer 3   customer 2  customer 1