شرکت سلامت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین در نظر دارد بخش فیزیوتراپی درمانگاه فولاد تهران را از طریق مشارکت به افراد واجد شرایط و دارای سابقه فعالیت واگذار نماید.

واجدین شرایط می توانند به مدت 7 روز  از تاریخ درج آگهی (1401/4/21) جهت دریافت اسناد در ساعات اداری به آدرس : تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از چهارراه انقلاب، کوچه نیکویی پلاک 2 طبقه سوم دبیرخانه شرکت مراجعه نمایند. شماره تماس:66971020.

  • زمان تحویل پیشنهادات مدت 10 روز از پایان تاریخ دریافت اسناد تعیین گردیده است.
  • هزینه خرید اسناد ملبغ: 500000 ریال به صورت فیش واریزی به شماره حساب0107159068000 بانک ملی شعبه صبا می باشد.
  • هزینه چاپ آگهی به عهده برنده خواهد بود.
  • شرکت در رد و یا قبول هریک و یا تمامی پیشنهادات مختار می باشد.