شرکت سلامت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین در نظر دارد بخش های آزمایشگاه و فیزیوتراپی درمانگاه فولاد واقع در تهران، چهارراه ولیعصر(عج) را از طریق مشارکت به افراد واجد شرایط و دارای سابقه فعالیت واگذار نماید.

واجدین شرایط می توانند به مدت 7 روز  از تاریخ درج آگهی (1401/2/21) جهت دریافت اسناد در ساعات اداری به آدرس: تهران خیابان ولیعصر(عج) بالاتر از چهارراه انقلاب، خیابان بزرگمهر بعد از تقاطع فلسطین، پلاک 31 دبیرخانه شرکت مراجعه نمایند. شماره تماس:66407197 و 66953215 .

  • زمان تحویل پیشنهادات مدت 10 روز از پایان تاریخ دریافت اسناد تعیین گردیده است.
  • هزینه خرید اسناد ملبغ: 500000 ریال به صورت فیش واریزی به شماره حساب0107159068000 بانک ملی شعبه صبا می باشد.
  • هزینه چاپ آگهی به عهده برنده خواهد بود.
  • شرکت در رد و یا قبول هریک و یا تمامی پیشنهادات مختار می باشد.