شرکت سلامت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین دارای درمانگاه دایر و فعال واقع در چهارراه ولیعصر(عج)، کوچه نیکویی، به مساحت 2718 متر مربع و با امکانات و بخش های آزمایشگاه ، فیزیوتراپی و ... ؛ در نظر دارد بخش های ذیل را به صورت جداگانه و یا یکجا از طریق مشارکت به افراد واجد شرایط و دارای سابقه فعالیت واگذار نماید.

1-اورژانس 2-کلینیک های تخصصی3- رادیولوژی 4- دندانپزشکی

  • واجدین شرایط می توانند به مدت 7 روز کاری از تاریخ درج آگهی(1400/12/2) جهت دریافت اسناد در ساعات اداری به آدرس: تهران خیابان ولیعصر(عج) بالاتر از چهارراه انقلاب، خیابان بزرگمهر بعد از تقاطع فلسطین، پلاک 31 دبیرخانه شرکت مراجعه نمایند. شماره تماس:66407197 و 66953215 .
  • زمان تحویل پیشنهادات مدت 10 روز کاری از پایان تاریخ دریافت اسناد تعیین گردیده است.
  • هزینه خرید اسناد ملبغ: 500000 ریال به صورت فیش واریزی به شماره حساب0107159068000 بانک ملی شعبه صبا می باشد.
  • هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده خواهد بود.
  • شرکت در رد و یا قبول هریک و یا تمامی پیشنهادات مختار می باشد.