شرکت سلامت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین در نظر دارد درمانگاه خدمات درمانی بازنشستگان فولاد کرمان را از طریق مشارکت ( با قیمت پایه 26% سهم شرکت) به اشخاص واجد شرایط و دارای سابقه فعالیت واگذار نماید.

واجدین شرایط می توانند از تاریخ درج آگهی (1400/10/5) به مدت 7 روز در ساعات اداری جهت اطلاع از شرایط با شماره تلفن : 66953215 – 021 تماس حاصل نمایند و یا جهت دریافت اسناد به آدرس: تهران خیابان ولیعصر(عج) بالاتر از چهارراه انقلاب، خیابان بزرگمهر بعد از تقاطع فلسطین، پلاک 31 دبیرخانه شرکت مراجعه نمایند.

 زمان تحویل پیشنهادات مدت 10 روز از پایان تاریخ دریافت اسناد تعیین گردیده است.

 هزینه خرید اسناد ملبغ: 500000 ریال به صورت فیش واریزی به شماره حساب0107159068000 بانک ملی شعبه صبا تهران می باشد.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده خواهد بود.

شرکت در رد و یا قبول هریک و یا تمامی پیشنهادات مختار خواهد بود.