شرکت سلامت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین در نظر دارد داروخانه درمانگاه بازنشستگان البرز شرقی (شاهرود) را از طریق مشارکت به اشخاص واجد شرایط و دارای سابقه فعالیت واگذار نماید.

واجدین شرایط می توانند به مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی (1400/5/12) جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مزایده در ساعات اداری به آدرس: شاهرود، خیابان تهران روبروی دادگستری درمانگاه زغالسنگ البرز شرقی مراجعه نمایند. شماره تماس:32390944 .

  • زمان تحویل پیشنهادات مدت 10 روز از پایان تاریخ دریافت اسناد تعیین گردیده است.
  • هزینه خرید اسناد ملبغ: 500000 ریال به صورت فیش واریزی به شماره حساب0107159068000 بانک ملی شعبه صبا می باشد.
  • هزینه چاپ آگهی به عهده برنده خواهد بود.
  • شرکت در رد و یا قبول هریک و یا تمامی پیشنهادات مختار خواهد بود.