شرکت سلامت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین در نظر دارد بخش فیزیوتراپی درمانگاه فولاد را از طریق مشارکت به اشخاص واجد شرایط و دارای سابقه فعالیت واگذار نماید.

  • واجدین شرایط می توانند به مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی 1400/2/22 جهت دریافت اسناد در ساعات اداری به آدرس: تهران خیابان ولیعصر(عج) بالاتر از چهارراه انقلاب، کوچه نیکویی پلاک 2 مراجعه نمایند. شماره تماس:66469220 داخلی 232 یا 229 .
  • زمان تحویل پیشنهادات مدت 10 روز از پایان تاریخ دریافت اسناد تعیین گردیده است.
  • هزینه خرید اسناد ملبغ: 500000 ریال به صورت فیش واریزی به شماره حساب0107159068000 بانک ملی شعبه صبا می باشد.
  • هزینه چاپ آگهی به عهده برنده خواهد بود.
  • شرکت در رد و یا قبول هریک و یا تمامی پیشنهادات مختار خواهد بود.