شرکت سلامت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین در نظر دارد لوازم پزشکی و اداری مازاد بر نیاز را  از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

واجدین شرایط می توانند به مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی(1399/8/17)؛ جهت بازدید، اطلاع از شرایط، دریافت لیست لوازم و اسناد مزایده در ساعات اداری به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از چهارراه انقلاب، کوچه نیکویی، پلاک 2  مراجعه نمایند. یا با تلفن: 66477197 تماس حاصل نمایند.

  • زمان تحویل پیشنهادات مدت 10 روز از پایان تاریخ دریافت اسناد تعیین گردیده است.
  • هزینه خرید اسناد ملبغ: 500000 ریال به صورت فیش واریزی به شماره حساب0107159068000 بانک ملی شعبه صبا می باشد.
  • هزینه چاپ آگهی به عهده برنده خواهد بود.
  • شرکت در رد و یا قبول هریک و یا تمامی پیشنهادات مختار خواهد بود.