مراکز طرف قرارداد-استان شاهرود

 

 

مراکز داروخانه ای طرف قرارداد:

  • داروخانه دکتر شریف نیا

---------------------------------------------------------

مراکزآزمایشگاهی طرف قرارداد:

  • آزمایشگاه درمانگاه رضوی سپاه-شاهرود