محمدمهدی باباخانی

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

معصومه صفائیان نائینی

نایب رییس هیئت مدیره

 

مرتضی آجورلو

عضو هیئت مدیره