مراکز طرف قرارداد

مراکز طرف قرارداد استان البرز

واحدهای بیمارستانی: مرکز جراحی محدود نوردیدگان کرج بیمارستان تخت جمشید کرج ——————————————————— مراکز چشم پزشکی طرف قرارداد: بیماستان چشم پزشکی نور البرز ——————————————————— مراکز تصویربرداری طرف قرارداد: مرکز تصویربرداری مرکزی…