مراکز تصویربردای اصفهان

ردیفمراکز پزشکیشهرآدرسشماره تماس
1مرکز تصویربرداری برجیساصفهانخیابان فلسطین روبروی استخر بهارمرکز تصویربرداری برجیس03132223002