مدیرعامل

سیدمجتبی میرجلیلی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد-مدیریت دولتی(گرایش مدیریت منابع انسانی )

کارشناسی – تصویربرداری و رادیولوژی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – 1392

سوابق اجرایــی:

 • مدیر داخلی بیمارستان فوق تخصصی عدل ۱۴۰۰تا ۱۴۰۱
 • مشـاور دانشجــــویی معاونـت فرهنگـی- دانشجـــویی وزیـــر بهداشـت، درمـان و آمـــوزش پزشـکی کشـور- 1392 تـا 1393
 • مشاور دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری،صنعتی و ویژه اقتصادی کشور ۱۴۰۱-
 • مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی بیمارستان فوق تخصصی رضوی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸
 • مدیر روابط عمومی منونه آستان قدس رضوی ۱۳۹۸
 • مدیر پشتیبانی بیمارستان فوق تخصصی عدل ۱۳۹۹تا۱۴۰۰
 • دبیر مجمع قرآن و عرتت دانشگاههای علوم پزشکی کشور- 1392 تا 1393
 • سوپروایزر بخش تصویربرداری بیمارستان فوق تخصصی عدل ۱۳۹۹ تا کنون
 • مسئول فیزیک بهداشت بیمارستان فوق تخصصی عدل ۱۳۹۹ تا کنون
 • فرمانده پایگاه مقاومت بسیج بیمارستان قوه قضائیه)عدل( ۱۴۰۰ تا کنون
 • سرپرست امور بین امللل)IPD )و گردشگری سالمت بیمارستان فوق تخصصی رضوی ۱۳۹۸
 • دبیر کمیته امداد و درمان بسیج جامعه پزشکی استان خراسان رضوی
 • رئیس حوزه ریاست بیمارستان فوق تخصصی عدل ۱۳۹۹ تا کنون
 • مسئول پایگاه بسیج شهید دیامله دانشگاه علوم پزشکی مشهد – 1391 تا 1392
 • مدیــر فرهنگــی و روابــط عمومــی کمیتــه پیشــگیری ســتاد مقابلــه بــا کرونــای اســـتان خراســـان رضـــوی ۱۳۹۹