فعال سازی درمانگاه فوق تخصصی جدید در شسبد

حبیب نژاد مدیر درمان در خصوص این خبر اظهار داشت: با توجه به نیازمندی بازنشستگان محترم شرکت فولاد و نظر به افزایش بیماریهای ریوی طی چند سال خیر درکشور و در جهت کاهش آمار بیماریهای خطرناک تنفسی، درمانگاه فوق تخصصی ریه و تست اسپیرومتری در درمانگاه شسبد از این هفته فعال گردید.