شاهرود

مراکز طرف قرارداد- شاهرود

مراکز داروخانه ای طرف قرارداد:

  • داروخانه دکتر شریف نیا

———————————————————

مراکزآزمایشگاهی طرف قرارداد:

  • آزمایشگاه درمانگاه رضوی سپاه-شاهرود