مدیر درمان

راحله حبيب نژاد ملكی

سوابق تحصيلی:

  • کارشناس ارشد -مديريت دولتی دانشگاه پيام نور مشهد
  • کارشناسی پرستاري– دانشگاه ]دانشگاه علوم پزشكی مشهد

سوابق حرفه ای:

  • مديريت پرستاري بيمارستان فوق تخصصی عدل قوه قضاييه
  • مديريت پرستاري درمانگاه فوق تخصصی اطفال مجد
  • سوپروايزر اتاق عمل بيمارستان فوق تخصصی عدل
  • سوپروايزر مرکز جراحی چشم آفتاب
  • سرپرستار اتاق عمل چشم بيمارستان فوق تخصصی رضوي
  • سرپرستار اتاق عمل اطفال بيمارستان فوق تخصصی رضوي
  • پرستار بخش (قلب، داخلی، اطفال، جراحی، اعصاب، زنان، VIP، انكولوژي)
  • کمك جراح فوق تخصصی چشم بيمارستان خاتم انبياء