آزمایشگاه های شاهرود

ردیفمراکز پزشکیشهرآدرستلفن
1آزمایشگاه درمانگاه رضوی شاهرودشاهرودخیابان شهید صدوقی ابتدای کوچه مدرسه قلعه درمانگاه رضوی سپاه ناحیه شاهرود02332222220