آزمایشگاه های اصفهان

ردیفمراکز پزشکیشهرآدرستلفن
1آزمایشگاه دکتر شریفیاصفهانمیدان آزادی ابتدای چهار باغ بالا بن بست دادستان ساختمان امید طبقه همکف آزمایشگاه دکتر شریفی03136627651